Algemene voorwaarden

Algemeen

1.        Gehanteerde begrippen

“Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst inhoudende het afnemen van een Membership, alsmede op leveringen en diensten van HNK.

“btw”: belasting toegevoegde waarde zoals bedoeld in Wet op de omzetbelasting 1968, belasting opgelegd in overeenstemming met Richtlijn 2006/112 en/of enige andere belasting geheven over toegevoegde waarde

Fair use”:het door HNK gehanteerde fair-use policy, zoals uiteengezet in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden

Gebruiker”: de natuurlijke persoon die door de Member is gemachtigd gebruik te maken van een Werkplek binnen HNK.

HNK”: HNK Vastgoed B.V., dan wel een aan HNK Vastgoed B.V. gelieerde entiteit

HNK-Locaties”: de bij HNK in eigendom zijnde vestigingen waarbinnen de Memberships geldig zijn. HNK behoudt zich het recht voor het aantal vestigingen te wijzigen. Een lijst van actuele vestigingen kan worden gevonden op de Website.

Huishoudelijk Reglement”: het op de Gebruiker van toepassing zijnde huishoudelijk reglement, welke per HNK-Locatie kan verschillen.

Member”: de contractuele wederpartij van HNK, zijnde de afnemer van het Membership.

Membership”: het type dienst dat door de Member wordt afgenomen van HNK ten behoeve van een Gebruiker respectievelijk Gebruikers. De keuze voor het type Membership wordt gemaakt via de Website en wordt vastgelegd in de overeenkomst.  

Privacy-Verklaring”: de Privacy Verklaring van toepassing tussen HNK, de Member en de Gebruiker, waarin wordt omschreven welke persoonsgegevens met welke grondslag en met welk doel door HNK worden verwerkt. De Privacy-Verklaring is gepubliceerd op de Website.  

Website”: www.hnk.nl   

Werkplek”: een ergonomisch ingerichte werkplek, een meetingroom en/of een workspace for a day.

Overeenkomst

2.        Totstandkoming overeenkomst (het “Membership”)

Via de Website vult de Member de gevraagde gegevens in en selecteert de Member het gewenste Membership. Door op de Website akkoord te geven op het geselecteerde Membership, op de Privacy-Verklaring en deze Algemene Voorwaarden, door op de daartoe bestemde online “button” te klikken, is sprake van aanbod en aanvaarding en komt een overeenkomst tot stand tussen de Member en HNK. Elke betalingsverplichting van de Member ontstaat uit hoofde van de overeenkomst (wijze van betaling en exacte betaalmoment is afhankelijk van het gekozen Membership) en/of door het gebruik van aanvullende leveringen en diensten.

Van de overeenkomst ontvangt de Member een schriftelijke bevestiging per e-mail op het door de Member opgegeven e-mail adres. Op deze gesloten overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden en de Privacy-Verklaring van toepassing. De overeenkomst kwalificeert als een overeenkomst voor de levering van diensten en op geen enkele wijze als een huurovereenkomst.

3.        Verhouding HNK, Member en Gebruiker

De overeenkomst komt tot stand tussen HNK en de Member. De Gebruiker is een door de Member gemachtigde natuurlijke persoon die daadwerkelijk gebruik maakt van een Werkplek binnen een HNK-Locatie en/of aanvullende leveringen en diensten afneemt. De Member staat ervoor in dat de Gebruiker zich houdt aan de ter plaatse geldende wet- en regelgeving en aan deze Algemene Voorwaarden (waaronder mede te verstaan de Fair Use policy en het Huishoudelijk Reglement). De Gebruiker dient de aanwijzingen van HNK personeel op een HNK-Locatie op te volgen. Ook accepteert de Member dat in het geval de Gebruiker aanvullende leveringen en diensten afneemt binnen een HNK-Locatie, dat een betalingsverplichting van de Member tot stand komt richting HNK. De Member is volledig aansprakelijk voor (de gevolgen van) het handelen van een Gebruiker.

4.        Welke diensten vallen binnen een Membership

HNK stelt op basis van beschikbaarheid binnen de HNK-Locaties een Werkplek ter beschikking aan de Gebruiker. Er is geen sprake van een recht op een vaste Werkplek (zie ook het Huishoudelijk Reglement). Gebruik van de Werkplek is op basis van beschikbaarheid en inclusief energieverbruik en internet (op basis van Fair Use).

Gebruik van de Werkplek binnen een HNK-Locatie is op basis van beschikbaarheid en reservering vooraf. Hetzelfde geldt voor aanvullende leveringen en diensten binnen een HNK-Locatie. Het reserveren vindt plaats in de app omgeving en/of bookingstool via de Website. Meer informatie over de app / boekingen vindt men op de Website.

5.        Aanvullende leveringen en diensten

De Member respectievelijk de Gebruiker kan op een HNK-Locatie aanvullende leveringen en diensten afnemen. De beschikbare leveringen en diensten kunnen afhankelijk zijn van de specifieke HNK-Locatie en beschikbaarheid. De per HNK-Locatie beschikbare leveringen en diensten staan weergeven op de Website en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. HNK is gerechtigd de prijs voor leveringen en diensten aan te passen, bijvoorbeeld in het geval leveranciers een hogere prijs rekenen aan HNK.

6.        Overdraagbaarheid

De Member kan het Membership niet geheel of gedeeltelijk aan een derde overdragen. Ook is het de Member niet toegestaan individuele rechten op verplichtingen aan een derde over te dragen. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:82 lid 2 BW.

HNK is gerechtigd het Membership aan een derde geheel of gedeeltelijk over te dragen. HNK zal het Membership alleen overdragen aan een derde van goede naam en faam.

Gebruik

7.        Kantoorgebruik

De Werkplek mag alleen door een Gebruiker worden bestemd om te worden gebruikt voor kantoordoeleinden. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het adres van de HNK-Locatie op te geven als correspondentieadres/postadres. Evenmin is het toegestaan de HNK-Locatie in het handelsregister van de KvK op te geven als feitelijke en/of juridische plaats van vestiging. Deze verboden gelden voor zowel de Member als de Gebruiker. HNK handhaaft deze afspraak actief. Bij niet nakoming is HNK gerechtigd het Membership per direct schriftelijk door opzegging te laten eindigen.

8.        HNK - openingstijden

Gebruik van een Werkplek door een Gebruiker vindt plaats gedurende de openingstijden van een HNK-Locatie. De openingstijden staan weergegeven op de Website en kunnen aan wijziging onderhevig zijn (ook ten aanzien van, om een voorbeeld te noemen, onderhoudswerkzaamheden en/of calamiteiten).

9.        Huisregels

De Gebruiker dient zich dusdanig te gedragen dat geen overlast wordt veroorzaakt. Deze en andere huisregels zijn neergelegd in het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement geldt binnen de HNK-Locaties. De Member alsmede de Gebruiker zijn daaraan gebonden. Het toepasselijke Huishoudelijk Reglement ligt op elke HNK-Locatie ter inzage bij de locatiemanager en is tevens in te zien in de app-omgeving. Het Huishoudelijk Reglement kan aan wijziging onderhevig zijn.

10.        Fair Use

Gebruik van de Werkplek (waaronder ook te verstaan nutsvoorzieningen en internet) en leveringen en diensten geschiedt op basis van Fair Use. Onder “Fair Use” verstaat HNK dat de Gebruiker in redelijkheid gebruik maakt van de ter beschikking gestelde (digitale) middelen, redelijk gezien de aard van het gebruik (Werkplek in een zakelijke kantooromgeving, werkgerelateerd) en hetgeen redelijkerwijs in een vergelijkbare setting door een gemiddelde Gebruiker aan (digitale) middelen wordt gebruikt. In het geval HNK van mening is dat geen sprake is van Fair Use, zal daarvan ter plaatse mededeling worden gedaan. Wordt het gedrag na de mededeling niet aangepast, dan volgt een schriftelijke waarschuwing aan de Gebruiker en Memer. Wordt het gebruik naar aanleiding van de schriftelijke mededeling wederom niet aangepast, dan behoudt HNK zich het recht voor de Gebruiker de toegang tot HNK-Locaties te ontzeggen.

11.     Service Level

HNK spant zich in de Werkplek functioneel ter beschikking te stellen aan de Gebruiker (waartoe ook wordt verstaan een functioneel internet acces point/ WIFI). Aanvullend spant HNK zich in de aanvullende leveringen en diensten op de afgesproken momenten, of anders zo spoedig mogelijk, te leveren dan wel te laten leveren. Ondanks de inspanning van HNK, kan het voorkomen dat de Werkplek en/of de aanvullende leveringen en/of diensten incidenteel niet, niet volledig en/of niet tijdig beschikbaar zijn. Denk dan aan een calamiteit, onderhoud (correctief dan wel preventief), overmacht en/of onvoorziene omstandigheden, etc. In het geval van niet, niet volledige en/of niet tijdige beschikbaarheid, spant HNK zich in de Gebruiker een alternatieve Werkplek te bieden binnen, dan wel aanvullende leveringen en diensten te leveren of te laten leveren vanuit, een andere HNK-Locatie. Dat kan, ondanks de redelijke inspanningen van HNK, op een ander moment zijn dan initieel overeengekomen. HNK is niet aansprakelijk voor het niet, niet volledig en/of niet tijdig beschikbaar zijn van een Werkplek (waartoe ook wordt verstaan het niet of niet voldoende beschikbaar zijn van internet acces / WIFI). Evenmin is HNK aansprakelijk voor het niet, niet volledig en/of niet tijdig beschikbaar zijn van aanvullende leveringen en diensten (die HNK grotendeels inkoopt bij derden).

12.     Aansprakelijkheid

In aanvulling op andere afspraken in deze Algemene Voorwaarden aangaande aansprakelijkheid, is elke aansprakelijkheid van HNK voor gevolgschade uitgesloten. Onder gevolgschade wordt verstaan schade die niet een direct gevolg is van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Voorbeelden daarvan zijn: winstderving, omzetderving, productieverlies, beschadiging van data, waardevermindering (daaronder ook verstaan verlies van besparingen, fiscale voordelen die teniet gaan, etc). Elke aansprakelijkheid van HNK is beperkt tot maximaal de som van de door de Member aan HNK betaalde Membership vergoeding op jaarbasis (januari – december), met een maximum van €25.000,--.

13.     Internet acces point - WIFI 

HNK levert ten behoeve van het gebruik van de Werkplek door de Gebruiker draadloos internet via een open/ publiek netwerk. Het is aan de Gebruiker zelf de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen (zoals codering en antivirus protectie) welke de Gebruiker noodzakelijk acht. HNK is niet aansprakelijk voor schade aan ICT-systemen en hardware van de Member/ Gebruiker.

14.     Verzekeringen

De Member beschikt over een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering waarop de belangen van de Gebruiker zijn meeverzekerd. HNK is niet aansprakelijk voor schade aan, en/of diefstal van, eigendommen van de Gebruiker en/of van de Member.

Screening Member en privacy

15.     Screening

Op grond van governance wet- en regelgeving van toepassing op HNK, dient HNK bepaalde specifieke controles uit te voeren en/of onderzoek te doen naar de Member als onderdeel van het klant acceptatie proces. Voor zover van toepassing, kan op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) gelden dat HNK voor bepaalde vormen van dienstverlening een cliëntenderzoek verricht. Ook kan HNK gehouden zijn een onderzoek in te stellen naar mogelijk ongebruikelijke transacties. In dat verband moet HNK vaststellen wie de uiteindelijke eigenaar (“Ultimate Beneficial Owner” of “UBO”) is van de Member. Deze controles worden uitgevoerd door HNK ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, maar ook gedurende de looptijd daarvan. De Member verleent aan de onderzoeken van HNK zijn medewerking. Indien uit voorafgaand en/of regulier onderzoek mocht blijken dat HNK bezwaren heeft tegen de Member, dan behoudt HNK zich het recht voor om de overeenkomst niet met Member te sluiten dan wel de overeenkomst met directe ingang (tussentijds) te beëindigen. Waar nodig kan HNK ertoe besluiten een melding te doen aan de Financial Intelligence Unit, www.fiu-nederland.nl. Indien HNK op deze grond de overeenkomst niet aangaat c.q. met directe ingang opzegt, is zij tot generlei schadevergoeding verschuldigd.

16.     Persoonsgegevens

HNK verwerkt persoonsgegevens. HNK beschikt over persoonsgegevens omdat de Member en/of de Gebruiker deze aan HNK verstrekt ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. HNK is gerechtigd persoonsgegevens van de Member en van de Gebruiker te verwerken, aan derden te verstrekken en door te geven, op voorwaarde dat dit plaatsvindt:

a)     ter uitvoering van deze overeenkomst, daaronder mede te verstaan het verstrekken van persoonsgegevens aan onderhoudspartijen en/of dienstverleners waarmee HNK een overeenkomst heeft gesloten ter uitvoering van de overeenkomst met de Member;

b)     teneinde de Member alsmede de Gebruiker toegang te geven tot de HNK app waarbij de Werkplek alsmede aanvullende leveringen en diensten kunnen worden gereserveerd;

c)     voor het verstrekken van informatie over nieuwe of voor de Member/Gebruiker nuttige producten, leveringen en diensten van HNK of andere organisaties, die HNK voor de Member/Gebruiker interessant acht in het kader van het gebruik van een Werkplek;

d)     ter voldoening –in dien van toepassing – aan de Wwft en/of screeningsverplichtingen naar de (UBO van de) Member.

Op de Website is de volledige Privacy-Verklaring in te zien.   

Betalingen

17.     Betaaltermijn, incasso en indexering

De betaaltermijn bedraagt 30 kalenderdagen. Betaling vindt plaats door middel van de via de Website gekozen betaalmethode. In het geval van automatische incasso zal de inning uiterlijk op de eerste dag van de maand geschieden. De maandelijkse betalingsverplichting van de Member wordt jaarlijks, per 1 januari, verhoogd met een procentueel bedrag over de betalingsverplichting van het voorgaande jaar. De procentuele verhoging is gelijk aan de verhoging van de CPI-index, zoals gepubliceerd door het CBS. Verhogingen van de kosten van leveringen en diensten worden ofwel op gelijke wijze verhoogd, ofwel aan de Member doorbelast op grond van de (verhoogde) vergoeding die HNK aan de ingeschakelde dienstverlener/ leverancier verschuldigd is.

Alternatieve betaalafspraken zijn op individuele basis beschikbaar.  De meest actuele prijzen staan op de Website.

18.     Niet, niet tijdige of niet volledige betaling

In het geval een Member voor meer dan 30 dagen in verzuim is met het voldoen aan een betalingsverplichting, is HNK gerechtigd de Gebruiker niet langer toe te laten tot de HNK-Locatie. Ook is HNK alsdan gerechtigd de overeenkomst wegens tekortkoming in de nakoming te ontbinden. Het opschorten van verplichtingen door HNK en/of de ontbinding van de overeenkomst, laat de betalingsverplichting van de Member onverlet.

In alle gevallen waarin HNK een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan de Member doet uitbrengen, of ingeval van procedures tegen de Member om nakoming van de overeenkomst te dwingen, is de Member verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan HNK te voldoen.

Einde van de overeenkomst

19.     Einde overeenkomst

De overeenkomst kan worden beëindigd op de wijze zoals overeengekomen in de overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen, is de overeenkomst door zowel HNK als de Member opzegbaar met gebruikmaking van een opzegtermijn van tenminste één maand. Opzegging kan alleen plaatsvinden tegen het einde van een kalendermaand, waarmee wordt bedoeld dat de overeenkomst nimmer op een ander moment door opzegging kan eindigen dan de laatste kalenderdag van de maand (met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand).

20.     Onmiddellijke beëindiging

HNK kan de overeenkomst op elk tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen, zonder een opzegtermijn in acht te behoeven nemen:

  • insolventie van de Member;

  • waar dat in deze Algemene Voorwaarden is geregeld.

21.    Annulering

Het annuleren van een reeds geplaatste reservering is kosteloos mogelijk tot maximaal 24 uur voorafgaand aan de tijd en datum waarvoor de reservering is gemaakt. Het annuleren vindt plaats in de app omgeving en/of bookingstool via de Website. In het geval van annuleren later dan 24 uur van tevoren, is de volledige prijs van de reservering verschuldigd (te vermeerderen met belastingen).

Varia

22.     Rangorde

De overeenkomst gaat in rang boven het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. Wijkt de overeenkomst niet af van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, dan geldt het bepaalde in de Algemene Voorwaarden.

23.     Slotbepaling

Indien een deel van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen tussen partijen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

24.     Nederlands Recht

Op de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, niettegenstaande het recht van een partij op hoger beroep en/of cassatie.